POKRET TREĆI BLOK : Statut

U skladu sa odredbama članova 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.: 52/2001), Skupština udruženja građana „Pokret – Treći blok“ na sjednici održanoj 12.02.2017. godine usvojila je sljedeći:

STATUT

udruženja građana “Pokret – Treći blok”

 

I Opšte odredbe

Član 1.

Ovim Statutom se utvrđuju:

I Opšte odredbe;
II Naziv, sjedište i principi rada Udruženja;
III Pravni status, pečat, štambilj i amblem Udruženja;
IV

V

Ciljevi i djelatnost Udruženja;

Vizija, misija i principi Udruženja;

VI Članstvo u Udruženju, te prava i obaveze članova;
VII Organi Udruženja;
VIII Imovina Udruženja, sticanje i raspolaganje  sredstvima Udruženja, nadzor i finansiranje djelatnosti Udruženja;
IX Izvještavanje o radu, finansijsko izvještavanje, informisanje i javnost rada Udruženja;
X Predstavljanje i zastupanje Udruženja;
XI Trajanje, spajanje, razdvajanje, transformacija i prestanak rada Udruženja;
XII Sudbina imovine za slučaj prestanka Udruženja;
XIII Izmjene Statuta, prelazne i završne odredbe.

II Naziv, sjedište i principi rada Udruženja

Član 2.

(1) Udruženje građana obavlja djelatnost pod nazivom: “Pokret – Treći blok” (u daljem tekstu „Udruženje“).

(2) Sjedište Udruženja je ulica Pilanska bb, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

(3) Udruženje je nestranačko, nevladino, neprofitno udruženje koje se finansira prilozima donatora i svojih članova, kao i iz zakonitih prihoda svojih aktivnosti.

(4) Udruženje može promijeniti svoj naziv i sjedište, o čemu odlučuje Skupština udruženja, a u skladu sa zakonom.

III Pravni status, pečat, štambilj i amblem Udruženja

Član 3.

(1) Danom upisa u registar udruženja kod nadležnog Suda, Udruženje stiče svojstva pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koja proističu iz zakona i ovog statuta.

(2) Udruženje ima svoj pečat i štambilj, sa tekstom koji glasi: Pokret – Treći blok. Tekst može da bude dvojezičan, dok oblik i veličina pečata i štambilja moraju biti u skladu sa važećim zakonom.

(3) Udruženje može imati svoj amblem, odnosno zaštitni znak. Skupština Udruženja je ovlašćena za usvajanje amblema, odnosno zaštitnog znaka udruženja.

IV Ciljevi i djelatnost Udruženja

Član 4.

(1) Ciljevi Udruženja su unapređivanje vrijednosti građanskog društva.

(2) Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje obuhvata:

 1. a) zalaganje za razvoj i zaštitu slobode izražavanja;
 2. b) zalaganje za zaštitu ljudskih prava;
 3. c) unapređenje i zaštitu manjinskih prava;
 4. d) unapređenje zakonodavstva i socijalne zaštite;
 5. e) borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala;
 6. f) zalaganje za vrijednosti građanskog društva;
 7. g) unapređenje transparentnosti rada svih institucija;
 8. h) zaštitu od političkih, ekonomskih i drugih pritisaka;
 9. i) zalaganje za zaštitu prava lica sa invaliditetom;
 10. j) zalaganje za zaštitu od zloupotreba u medijima i informisanju;
 11. k) zalaganje za dostupnost informacija od javnog značaja;
 12. l) zalaganje za zaštitu životne sredine i graditeljskog nasljeđa;
 13. lj) zalaganje za zaštitu prava radnika i poljoprivrednika;
 14. m) borbu prtiv diskriminacije, širenja rasne, polne i vjerske netrpeljivosti;
 15. n) unapređenje zdravstvenog i penzionog sistema.

Član 5.

(1) Osnovne djelatnosti Udruženja su:

 1. a) javno informisanje;
 2. b) saradnja sa drugim udruženjima, organizacijama, medijima;
 3. v) organizovanje tribina i javnih rasprava.

(2) Radi ostvarivanja svojih djelatnosti Udruženje obuhvata:

 1. a) informativni internet portal medijskog sadržaja;
 2. b) saradnja sa drugim udruženjima, organizacijama i medijima;
 3. v) organizovanje tribina i javnih rasprava;
 4. g) izdavanje publikacija, nosača slike i tona, audio i video izdanja koja su u vezi sa  medijima i temama kojima se mediji bave, na neprofitnoj osnovi;
 5. d) organizovanje koncerata, promocija, izložbi, prezentacija, raznih takmičenja, na neprofitnoj osnovi, koji će biti registrovani kod nadležnih organa.

V Vizija, misija i principi Udruženja

Član 6.

(1) Vizija Udruženja je moderno, kulturno i ekonomski prosperitetno društvo koje počiva na principima pravde, jednakosti, tolerancije i međusobnog uvažavanja. Svaki član društva je aktivni građanin uključen u izgradnju i unapređenje zajednice.

(2) Misija (osnovni cilj) Udruženja je razvoj i pružanje programa koji će doprinijeti socijalnom, ekonomskom i kulturnom razvoju, unapređenju građana, njihovih  zajednica i društva.

(3) Suštinske vrijednosti i principi Udruženja su:

 1. a) Nezavisnost i autonomija: Udruženje je nezavisna nevladina organizacija koja ima slobodu samostalnog odlučivanja.
 2. b) Transparentnost: Udruženje je obavezno da podržava finansijsku transparentnost i da izvršava svoje aktivnosti upotrebom najbolje prakse u tom sektoru.
 3. c) Uključenost: Udruženje je nesektaška, nereligijska organizacija posvećena pružanju pomoći isključivo na osnovu potrebe, bez vršenja vjerske, nacionalne, političke ili privredne diskriminacije.
 4. d) Pouzdanost i tačnost informacija: Udruženje je obavezno da poštuje sistem preciznog izvještavanja s ciljem komunikacije sa donatorima, korisnicima, partnerima i drugim stranama, o stanju u organizaciji i efikasnosti svojih programa.
 5. e)  Integritet: Udruženje i njegovi predstavnici neće imati nikakvu ličnu finansijsku niti neku drugu obavezu prema pojedincima van Udruženja ili drugim organizacijama koji bi željeli da utiču na izvođenje njihovih službenih dužnosti.
 6. f)  Objektivnost: U ostvarenju svojih statutarnih ciljeva, uključujući ugovore i odabir korisnika, udruženje će vršiti izbor isključivo prema zasluzi i iskazanoj potrebi.
 7. g) Odgovornost: Udruženje je odgovorno za svoje odluke i postupke javnosti i svojim donatorima.
 8. h) Vođstvo: Udruženje i njegovi predstavnici će promovisati i poštovati ove principe putem svog rada, vođstva i putem ličnog ponašanja prema svojim članovima.

Član 7.

Sve djelatnosti Udruženja će se sprovoditi u sklopu Udruženja ili preko posebno osnovanog pravnog lica, a u saglasnosti sa važećim zakonom. Udruženje može osnovati posebno pravno lice radi sprovođenja aktivnosti koje su u saglasnosti sa važećim zakonima.

Član 8.

(1) Program i djelovanje Udruženja neće biti u suprotnosti sa ustavnim poretkom Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, niti će biti usmjeren ka njegovom nasilnom rušenju niti raspirivanju nacionalne, rasne i vjerske mržnje ili diskriminacije zabranjene zakonom.

(2) Bez obzira na bilo koju odredbu ovog Statuta ili osnivačkog akta, Udruženje neće obavljati bilo koju djelatnost koja nije dozvoljena važećim zakonskim odredbama.

VI Članstvo u Udruženju, te prava i obaveze članova

Član 9.

(1) Osnivači Udruženja su ujedno i članovi Udruženja.

(2) Članovi Udruženja čine Skupštinu Udruženja.

(3) Članstvo u udruženju se zasniva na principu dobrovoljnosti. Uslov za članstvo u udruženju jeste lojalnost statutarnim ciljevima u udruženju. O prijemu člana odlučuje Skupština udruženja na bazi nediskriminacije. Član može biti isključen iz udruženja ukoliko ne poštuje statutarne ciljeve udruženja o čemu odlučuje Skupština udruženja.

(4) Skupština Udruženja može zbog naročitih zasluga za razvoj Udruženja proglasiti lice za počasnog člana Udruženja.

VII Organi Udruženja

1. Skupština Udruženja

Član 10.

(1) Skupština je najviši organ udruženja.

(2) Radom sjednice Skupštine rukovodi predsjednik Udruženja (u daljem tekstu „predsjednik“), kojeg bira Skupština iz reda članova, na početku rada Skupštine. Skupština bira zapisničara/sekretara, koji zajedno sa predsjednikom vodi i potpisuju zapisnik sa sjednice. Mandat predsjednika i sekretara se traje dvije godine, sa neograničenom mogućnošću reizbora.

(3) Skupština na prijedlog predsjednika bira potpredsjednika, koji će ga mijenjati u slučaju spriječenosti predsjednika da predstavlja Udruženje.

(4) Predsjednik ima prava, dužnosti i odgovornosti da:

 1. a) saziva redovnu i vanrednu Skupštinu,
 2. b) priprema i predlaže donošenje svih akata iz nadležnosti Skupštine Udruženja,
 3. c) potpisuje sva opšta akta Skupštine.

Član 11.

(1) U pogledu prava glasa, svaki član Skupštine ima jedan glas.

(2) Članstvo u Skupštini prestaje u slučaju smrti, ostavke, povlačenja ili razrješenja dužnosti nekog lica kao člana Skupštine Udruženja, u skladu sa ovim Statutom. Skupština može pozvati određeno lice da pristupi u članstvo Udruženja.

(3) Članstvo u Skupštini je lično pravo vezano za članstvo u Udruženju i kao takvo nije trajno prenosivo na drugo lice, osim na punomoćnika samo za konkretnu sjednicu Skupštine.

1a) Nadležnosti Skupštine

Član 12.

Skupština Udruženja u svojoj nadležnosti:

 1. a) daje saglasnost na pravne radnje preduzete u ime Udruženja prije njegovog upisa u registar;
 2. b) donosi statut i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama, kao i druge akte određene statutom;
 3. c) odlučuje o njegovom pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku i drugim statusnim promjenama Udruženja;
 4. d) bira i razrješava dužnosti članove Upravnog odbora i lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje;
 5. e) pregleda i potvrđuje finansijski izvještaj o radu pripremljen od strane Upravnog odbora ili ovlašćenog lica;
 6. f) odlučuje o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugog organa.

1b) Sastanci Skupštine

Član 13.

(1) Redovni sastanak Skupštine će se održavati najmanje jednom godišnje, u svrhu kontrole rada putem razmatranja godišnjeg izvještaja o radu Udruženja.

(2) Poziv o održavanju redovne Skupštine mora se uputiti članovima najmanje 7 dana prije njenog održavanja i to zajedno sa formulisanim dnevnim redom.

(3) Skupštinu saziva predsjednik.

(4) Vanredni sastanak Skupština saziva izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u organizaciji i drugih okolnosti, te kada je ugrožen rad i/ili vitalni interes Udruženja.

(5) Predsjednik, Upravni odbor, ili dvotrećinska većina mogu u bilo koje vrijeme sazvati posebni sastanak članova Skupštine. Vanredna Skupština se saziva na temelju pismeno obrazloženog zahtjeva. Taj sastanak se mora održati u roku od 15 dana od pravnosnažnog sazivanja sastanka.

1c) Glasanje Skupštine

Član 14.

(1) Svaki član Skupštine na svakom sastanku ima pravo na jedan glas za svako pitanje koje se iznese pred Skupštinu.

(2) Nadpolovična (prosta) većina članova Skupštine čine kvorum na sastancima Skupštine potreban za donošenje punovažnih odluka. Odluke se donose nadpolovičnom većinom svih članova. Članovi Skupštine na sastancima Skupštine mogu biti predstavljeni preko punomoćnika.

2. Upravni odbor Udruženja

Član 15.

(1) Udruženje ima Upravni odbor, kojeg bira Skupština.

(2) Radom Upravnog odbora predsjedava njegov predsjednik, kojeg biraju članovi Upravnog odbora na svojoj prvoj sjednici.

(3) Upravni odbor ima najmanje pet (5) članova, koji se biraju na dvije godine.

(4) U slučaju smrti, ostavke, povlačenja ili bilo kog drugog razrješenja dužnosti nekog lica kao člana Upravnog odbora, Upravni odbor može imenovati kandidata kao zamjenu. Skupština će odlučiti o prihvatanju tog kandidata.

2a) Obaveze Upravnog odbora

Član 16.

Upravni odbor:

 • priprema sjednice Skupštine;
 • priprema i predlaže izmjene statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
 • sprovodi politiku, zaključke i druge odluke donesene od strane Skupštine;
 • upravlja imovinom Udruženja u vrijednosti preko 10.000,00 KM;
 • podnosi finansijske izvještaje i izvještaje o radu Udruženja;
 • podnosi godišnje i/ili periodične izvještaje o svom radu Skupštini na usvajanje.

2b) Sastanci Upravnog odbora

Član 17.

(1) Redovni sastanci članova Upravnog odbora će se održavati najmanje dva puta godišnje, kako članovi u bilo koje vrijeme odrede. Redovni sastanaci članova Upravnog odbora će se održavati u ono vrijeme koje odredi Upravni odbor.

(2) Predsjednik ili dva člana Upravnog odbora mogu u bilo koje vrijeme sazvati posebni sastanak članova Upravnog odbora.

(3) Svaki član ili više članova Upravnog odbora mogu prisustovati sastanku Upravnog odbora i preko konferencijskih telefona, direktnom internet linku, ili slične komunikacione opreme, posredstvom koje sva lica koja učestvuju na sastanku mogu jedni druge čuti. Takvo prisustvovanje na sastanku će predstavljati lično prisustvo na sastanku. Svi članovi Upravnog odbora koji su prisusvovali sastanku će potpisati zapisnik sa sastanka Upravnog odbora.

2c) Glasanje Upravnog odbora

Član 18.

(1) Svaki član Upravnog odbora na svakom sastanku će imati pravo na jedan glas za svako pitanje koje se iznese pred glasanje.

(2) Većina prisutnih članova Upravnog odbora ili predstavljenih preko punomoćnika, će predstavljati kvorum za donošenje punovažnih odluka. Punovažna odluka je donesena ako je za nju glasala većina prisutnih članova Izvršnog odbora.

3. Predsjednik

Član 19.

(1) Skupština Udruženja će izabrati predsjednika koji je glavni izvršni službenik Udruženja.

(2) Predsjednik odgovara za zakonitost rada Udruženja.

(3) Skupština može odlukom odrediti razumnu nadoknadu za predsjednika, dok nadoknadu za svo ostalo osoblje može odrediti predsjednik.

(4) Prema uputstvima Skupštine predsjednik će nadzirati i kontrolisati, te biti odgovoran za poslove Udruženja i sprovodiće sve dužnosti predsjednika, kao i one dužnosti koje mu u bilo koje vrijeme odredi Skupština.

(5) Predsjednik Udruženja je odgovoran za sprovođenje utvrđene poslovne politike Udruženja, kao i za neostvarivanje planiranih poslovnih rezultata Udruženja. Predsjednik Udruženja je obavezan najmanje jednom godišnje podnijeti pismeni izvještaj o radu Udruženja na usvajanje Izvršnom odboru i Skupštini.

(6) Skupština može u bilo koje vrijeme smijeniti predsjednika sa ili bez obrazloženja, pod uslovom da se o tom smjenjivanju, smijenjenom predsjedniku da pismeno obavještenje.

Član 20.

Prava i obaveze predsjednika Udruženja su da:

 • zastupa i predstavlja Udruženje;
 • se stara o izvršenju finansijskog plana;
 • vodi poslovanje Udruženja i donosi odluke u okviru programa i planova razvoja Udruženja;
 • određuje izvedbene planove i radne zadatke;
 • sklapa sporazume i ugovore u cilju ostvarenja obaveza Udruženja;
 • raspolaže imovinom Udruženja u iznosu nižem od 10.000,00 KM;
 • oblikuje i nadzire medijski identitet i promociju Udruženja;
 • podnosi redovni finansijski izvještaj i izvještaj o radu Udruženja;
 • se stara o pravilnom korištenju imovine Udruženja, o urednom obavljanju materijalno finansijskog poslovanja;
 • se stara o stručnom, zakonitom i blagovremenom vršenju stručnih i administrativnih poslova;
 • planira, programira i izvršava sve radnje u okviru sprovođenja djelatnosti Udruženja;
 • donosi opšta akta, izuzev onih koja su u izričitoj nadležnosti Skupštine ili Upravnog odbora;
 • izvršava odluke Skupštine;
 • ima i druga prava i obaveze utvrđene opštim aktima Udruženja i zakonom.

Član 21.

Svaki član, uključujući i predsjednika, može u bilo koje vrijeme podnijeti ostavku uz obavještenje predsjedniku (osim u slučaju ostavke predsjednika koji istu podnosi Skupštini). Ostavka stupa na snagu kad je usvoji Skupština. Ostavka predsjednika ne mora biti prihvaćena da bi stupila na snagu.

4. Komisije i radna tijela

Član 22.

Radi svestranog razmatranja i odlučivanja o pojedinim pitanjima iz djelokruga Udruženja, Upravni odbor Udruženja može obrazovati stalne i povremene komisije ili radna tijela. Sastav i djelokrug komisija ili radnih tijela se utvrđuje Odlukom o osnivanju iste. Odlukom se utvrđuje vrijeme (mandat) na koje se imenuju komisije.

VIII Imovina Udruženja, sticanje, rapolaganje sredstvima udruženja, nadzor i finansiranje djelatnosti Udruženja

Član 23.

(1) Ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja, obezbjeđuje se:

 1. a) od dobrovoljnih priloga i poklona javnih institucija, fizičkih i pravnih lica, kako stranih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovinom bilo koje vrste;
 2. b) iz prihoda po osnovu sponzorstva;
 3. c) od državnih subvencija i ugovora sa državom, javnim institucijama, fizičkim i pravnim licima, kako domaćim tako i stranim;
 4. d) iz prihoda od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnog prihoda, u skladu s čl. 4. Zakona o udruženjima i fondacijama;
 5. e) iz prihoda stečenog kroz ostvrivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja, kako je određeno Statutom;
 6. f) iz drugih izvora, u skladu sa Statutom i zakonom.

(2) Sredstva Udruženja mogu se koristiti samo za obavljanje osnovne djelatnosti, radi unapređivanja osnovnih programskih i statutarnih aktivnosti i administrativnih troškova. Sredstva Udruženja pravično i korektno se raspoređuju za finasiranje aktivnosti na svim područjima na kojima djeluje Udruženje, u skladu s odlukama organa Udruženja.

(3) Imovinu Udruženja čine sredstva, stvari i prava. O imovini Udruženja vodi se propisana evidencija, u skladu sa Zakonom.

IX Izvještavanje o radu, finansijsko izvještavanje, informisanje i javnost rada Udruženja

Član 24.

(1) Izvještaj o godišnjem radu Udruženja i godišnji finansijski izvještaj o radu podnosi se Skupštini u skladu s ovim Statutom.

(2) Finansijski izvještaji (Bilans stanja i Bilans uspjeha) se podnose nadležnim organu u skladu s propisima.

(3) Rad Udruženja je javan. Udruženje je dužno omogućiti nadzor nad zakonitošću rada nadležnom organu. Javnost rada Udruženja omogućiće svim članovima nesmetan uvid u obavljanje aktivnosti na svim područjima na kojima djeluje Udruženje, kao i planiranje daljih aktivnosti.

X Predstavljanje i zastupanje Udruženja

Član 25.

(1) Predstavljanje Udruženja u javnosti  povjereno je predsjedniku.

(2) Predsjednik zastupa udruženje u pravnom prometu prema trećim licima.

(3) Predsjednik je obavezan da poslovanje Udruženja vodi po mjerilima zakona, odredbama Statuta i odlukama Skupštine Udruženja.

XI Trajanje, spajanje, razdvajanje, transformacija, te prestanak rada Udruženja

Član 26.

(1) Udruženje se osniva na period koji nije unaprijed određen (neodređeno vrijeme).

(2) Udruženje se može pripojiti drugom udruženju.

(3) Drugo udruženje se može pripojiti Udruženju.

(4) Udruženje može izvršiti spajanje s drugim udruženjem tako da takvim spajanjem nastane novo udruženje.

(5) Udruženje se može pod istim nazivom i programskim ciljevima transformisati u političku stranku (partiju), u skladu sa zakonom.

(6) Odluku o transformaciji Udruženja iz ovog člana donosi Skupština dvotrećinskom većinom članova.

(7) Udruženje može osnovati podružnicu ili kancelariju izvan svog sjedišta, radi promocije i ostvarivanja svojih statutarnih ciljeva.

(8) Udruženje će trajati sve dok za to budu postojali zakonski uslovi ili dok Skupština Udruženja ne donese odluku o prestanku rada Udruženja.

(9) Udruženje prestaje s radom u slučajevima:

 1. a) kada to odluči Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine Udruženja;
 2. b) ako se utvrdi rješenjem nadležnog organa da je Udruženje prestalo djelovati, na osnovu Zakona;
 3. c) ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom Udruženja za održavanje godišnje Skupštine Udruženja, a Skupština nije održana;
 4. d) ako je broj članova manji ispod broja određenog za osnivanje Udruženja;
 5. e) u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

XII Sudbina imovine za slučaj prestanka Udruženja

Član 27.

(1) Skupština Udruženja je nadležna za sprovođenje raspodjele imovine Udruženja nakon prestanka rada istog.

(2) Po prestanku rada Udruženja izvršiće se popis cjelokupne imovine Udruženja, sastaviti likvidacioni balans, podmiriti finansijske obaveze.

(3) U slučaju da Udruženje prestane sa radom, imovina Udruženja prvenstveno se raspoređuje:

 1. a) na izmirenje zakonskih i ugovornih obaveza;
 2. b) povrat sredstava prema ugovorima o donatorstvu, sponzorstvu, poklonu, implementiranju i dr. u dijelu koji je kategorisan kao “planirana, a neutrošena sredstva”;
 3. c) ostatak sredstava koji preostane nakon izmirenja obaveza iz st. a) i b) ovog stava, prenosi se na raspolaganje organizaciji ili organizacijama koje su organizovane i koje rade u humanitarne, naučne, književne, obrazovne ili vjerske svrhe, odnosno organizaciji sa istovjetnim ili srodnim statutarnim ciljevima i djelatnosti.

XIII Izmjene statuta, prelazne i završne odredbe

Član 28.

(1) Izmjene i dopune Statuta vršiće se na način i po postupku za njegovo donošenje.

(2) Statut će se promijeniti u svim slučajevima kada se utvrdi da je u nesaglasnosti sa važećim propisima.

(3) Tumačenje odredbi ovog Statuta vrši Skupština Udruženja.

Član 29.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja.

P R E D S J E D N I K

Njegoš Tomić

 

D O B R O D O Š L I  U

POKRET -TREĆI BLOK

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *